Skip to content

Издателство „Архимед“

Общи условия

  1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Архимед 2“ ЕООД със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Искър, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ №11, e-mail: arhimed_2@abv.bg, тел. 0898 670 640, наричано по-долу за краткост „Архимед“/„Дружеството“, и клиентите/посетителите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта https://arhimedbg.com, наричан по-долу „Уебсайтът”.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. Уебсайтът e корпоративен уебсайт, достъпен на адрес https://arhimedbg.com, чрез който Потребителите имат възможност да получат информация за наличните продукти и услуги, предлагани от „Архимед“, вкл.:

  1. Да получават информация за нови издания, публикувани в Уебсайта, и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация, вкл. да имат достъп до каталози, съдържащи информация за предлаганите издания – учебници, тестове и помагала, както и до електронни учебници, да заявяват поръчки;
  2. Да получават информация за нови продукти, предлагани на Уебсайта, чрез получаване на онлайн бюлетин или посещение на страница „Актуално”;
  3. Да преглеждат продуктите, техните характеристики и цени чрез посещение на Уебсайта;
  4. Да изпращат запитвания до издателство „Архимед“;
  5. Да разглеждат секция „Документация за закупуване на учебници за безвъзмездно ползване;
  6. Да изпращат заявки до Министерство на образованието и науката;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на Потребителите – предимно чрез Уебсайта.

Чл. 3. Предполага се, че електронните изявления на Потребителите на Уебсайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация/изпращане на запитване, ако Потребителят е въвел съответното имена и парола за достъп/други данни за контакт.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 4. (1) За да използва Уебсайта, Потребителят не предоставя лични данни и не е необходимо да се регистрира. Потребителят може да се свърже с представител на „Архимед“ по имейл или телефон, предоставени в секция „Контакти“ на Уебсайта, за повече информация във връзка с предлаганите продукти и услуги.

(2) За отправяне на запитване и/или мнение Потребителят следва да изпрати имейл на посочения в секцията „Контакти“ на Уебсайта електронен адрес за връзка.

Чл. 5. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя „Архимед“ заличава предоставените от него лични данни в случай на наличие на такива. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: arhimed_2@abv.bg .

ІV. ДРУГИ

Чл. 6. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи.

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на издателство „Архимед“ във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 7. (1) Политика на издателството е да предоставя точна информация за услугите и продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, вкл. технически проблеми, които се намират извън правомощията на „Архимед“, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното издателството не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 9. (1) „Архимед“ обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта.

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от „Архимед“, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на arhimed_2@abv.bg .

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо „Архимед“ да уведомява предварително Потребителите. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на Уебсайта. 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от „Архимед“. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Издателството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. 

За контакти:

България

гр. София, р-н Искър,

ул. „Поручик Христо Топракчиев“ №11

„Архимед 2“ ЕООД

тел. 02/843 20 70

e-mail: arhimed_2@abv.bg

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.