Skip to content

Издателство „Архимед“

Изкуството да възпитаваш таланти

Автори: Цонка Великова

ISBN: 978-954-779-189-3

Година: 2015

Страници: 304

Цена (търговска): 15 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg.

Описание

„Изкуството да възпитаваш таланти“ от авторитетния изследовател и педагог проф. д. изк. Цонка Великова  е капитален научен труд с широка практическа насоченост, център на който е базовото психодвигателно възпитание на певеца актьор като фундамент за творческо развитие. Логично продължение на предшестващото ѝ монографично изследване „Преди голямата сцена“ (2009), настоящият труд е интердисциплинарен в методологичния си подход и обобщава богатия практически опит на авторката в полето на основаната от нея и преподавана в продължение на 35 години базова дисциплина „Основи на психичното движение“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Съдържанието му, изградено върху солидни и взаимосвързани конструктивни опори (теоретико-методологична, авторефлексивна и учебно-приложна), обхваща в обозрима цялост отделните етапи от сложния образователен процес и предлага научносистематизирани полезни знания, както и практически проверени решения на множеството съпътстващи ги творчески и педагогически проблеми. Проф. Великова не само засвидетелства изследователската си отговорност, като споделя в завършен обобщаващ труд преподавателския си опит и достигнатите прозрения в нееднозначното общуване със студентската аудитория (възприемано като партньорство и взаимно доверие), но и открито подлага на авторефлексивен коментар педагогическите предизвикателства, с които се е сблъсквала, собствените си методологични принципи и професионално-етичния кодекс, върху които гради доказано приложимата си и безспорно приносима методология за творческо възпитание на сценични изпълнители. И с това напълно ни убеждава, че способността да възпитаваш таланти действително е изкуство.“
Румяна Каракостова